Đề thi chuyên viên chính năm 2015, 2016 kèm tài liệu thi nâng ngạch

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016, về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016.

  1. Kiến thức chung
  2. Kiến thức nghiệp vụ
  3. Ngoại Ngữ
  4. Tin học

Tải toàn bộ bộ đề và tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2015, 2016 tại đây: https://goo.gl/garwgu

Nếu thấy có ích hãy chia sẻ để mọi người cùng đọc bằng cách copy linh trên và gửi.