Chứng chỉ xuất nhập khẩu thực tế có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc