Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Chứng chỉ quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ cấp, chứng chỉ này dành để thi công chức, thi nâng ngạch… Có giá trị trên toàn quốc

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính