Nghiệp vụ chủ tài khoản - Đào tạo cấp chứng chỉ

NGHIỆP VỤ CHỦ TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ĐỐI TƯỢNG HỌC NGHIỆP VỤ CHỦ TÀI KHOẢN

  • Hiệu trưởng
  • Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
  • Kế toán ngân sách cấp xã, phường, thị trấn
  • Phòng tài chính cấp xã, phường, thị trấn

GIẢNG VIÊN

Là các chuyên gia có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ của Học viện tài chính – Bộ tài chính trực tiếp tham gia giảng dạy

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGHIỆP VỤ CHỦ TÀI KHOẢN

Thời gian học:

Nội dung học:

03 ngày Chuyên đề 1: Nâng cao năng lực quản lý tài chính tại các đơn vị sử dụng NSNN.

Phần I: Những vấn đề chung về quản lý tài chính

+ Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

+ NĐ 60/NĐ-CP ngày 06/06/2003

+ TT59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003

+ NĐ130/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

+ NĐ117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013

+TTLT71/2014/BTC-BNV ngày 30/5/2014

+ NĐ43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

+ TT71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006

+TT113/2007/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung 71/2006/TT-BTC ngày 24/9/2007.

+ NĐ85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012

Phần II : Cơ chế tài chính cơ quan nhà nước : Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính.

+ NĐ130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005

+ NĐ 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013

+ TT71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014

Phần III: Nội dung chế độ tự chủ ( Nghị định 43/2006, TT71/2006, TT113/2007 )

+ Tự chủ thực hiện nhiệm vụ; Tự chủ tổ chức bộ máy, biên chế; Tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính; Mức độ tự chủ phụ thuộc mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

Phần VI : Tổ chức thực hiện chế độ tự chủ: Xây dựng phương án tự chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Đánh giá, phân phối theo kết quả.

Phần V : Kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước

+ TT81/2006/TT-BTC Hướng dẫn chế độ KSC đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện NDD43 ngày 6/9/2006

– Hướng dẫn công tác lập dự toán thu- chi ngân sách; chấp hành dự toán; quyết toán ngân sách đối với các đơn vị HCSN

Chuyên đề 2: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp:

+ Luật quản lý, sử dụng TSNN số 09/2008/QH12 ngày 3/6/2008

+ NĐ52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng TSNN

+ TT245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của NDD52/2009/NĐ-CP

+ TT89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng TSNN tại CQNN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng TSNN

+ TT137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 quy định xcs định giá khởi điểm của TSNN bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.

+ TT09/2012/TT-BTC ngày 19/1/2012 về việc sửa đổi bổ sung TT245/2009/TT-BTC

+ TT12/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp …

· Nội dung cơ bản về quản lý, sử dụng TSNN :

Phần 1 : Quy định chung

Phần 2 : Quản lý, sử dụng TSNN tại cơ quan nhà nước

Phần 3: Quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập

Phần 4 : Quản lý, sử dụng TSNN tại tổ chức

Phần 5 : Quy định về việc sử dụng tài sản chưa sử dụng hết công suât

Chuyên đề 3: Nâng cao năng lực tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán đối với các đơn vị sử dụng NSNN

+ Hệ thống pháp luật kế toán; Tổ chức thực hiện các quy định chung; Tổ chức công tác kế toán; Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán; Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; Tổ chức hệ thống sổ kế toán; tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính;

chu-tai-khoan1
Hình ảnh lớp chủ tài khoản

CHỨNG CHỈ

Cuối khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ của Học Viện Tài Chính (có giá trị toàn quốc)

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ: 0985 86 86 32